Algemene voorwaarden

Van Loo Coaching is een coachpraktijk voor kinderen, volwassenen en teams waarbij een paard of pony wordt ingezet als hulpmiddel.

Van Loo Coaching is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 76760316

1. Aanmelding: vindt plaats via de telefoon of per mail. Vraag naar de mogelijkheden. Via de mail of via de telefoon wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Naar aanleiding van het intakegesprek wordt het doel/doelen voor de coaching vastgesteld.

2. Coachtraject: het is van te voren lastig inschatten hoe lang een traject gaat duren. Ik ga uit van het 45 tot 60 minuten. Dit kan in of uitlopen, hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. De praktijk laat zien, dat minimaal twee sessies nodig zijn om resultaten te behalen. Dit zal in het intakegesprek besproken worden. Het is mogelijk dat de coach overleg pleegt of een verslag maakt met en-voor externe hulpverleners of school, alleen na toestemming van cliënt, ouders/verzorgers. Hiervoor worden wel kosten in rekening gebracht.

3. Evaluatie: na iedere sessie evalueren we even kort met elkaar en wordt in overleg afgesproken of er een vervolg afspraak nodig is.

4. Tarieven: Deze kunt u vinden onder het “kopje”: tarieven. Deze bedragen zijn inclusief BTW.

5. Betaling: u ontvangt na iedere sessie een factuur per e-mail. Deze factuur wordt binnen 14 dagen voldaan, conform voorwaarden op de factuur. De factuur voor een traject wordt verstuurd na de tweede sessie. Deze trajectfactuur mag u ook in twee gedeeltes betalen. Dan wordt de factuur verstuurd na de eerste en laatste sessie.
Bij niet betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum wordt er een betalingsherinnering gestuurd per mail. U dient dan binnen 7 dagen na de datum van de betalingsherinnering aan uw verplichtingen te voldoen. Wanneer dit niet gebeurd, heeft de coach het recht de coaching op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan. Bij wanbetaling schakelt de coach de hulp van een incasso bureau in, op basis van “no cure-no pay”.

6. Afmelding of ziekte: bij verhindering moet de gemaakte afspraak 24 uur van te voren worden afgezegd. Dit in verband met de huur van de locatie door de coach. Afmelden kan per mail of telefoon. In dat geval wordt het tarief voor de sessie niet doorberekend. Bij niet-annuleren of bij annulering op de dag van de afspraak, zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

7. Klachten: ondanks dat kwaliteit en zorgvuldigheid bij Van Loo Coaching erg belangrijk zijn en voorop staan, kan het voorkomen dat u een klacht heeft of niet tevreden bent met de coaching. U kunt dit te allen tijde bespreken en samen proberen we een oplossing te vinden.

8. Privacy: de coach heeft geheimhoudingsplicht ten aanzien van de inhoud van de sessie. Voor overleg met derden, bijvoorbeeld een arts, school of andere betrokken hulpverlening wordt altijd toestemming gevraagd aan ouders/verzorgers of bij een volwassen cliënt aan de cliënt zelf.

9. Locatie: de coachlocatie bevindt zich op privé terrein. De coachlocatie is alleen te bezoeken na een gemaakte afspraak met Van Loo Coaching via het daarvoor bestemde mailadres of telefoonnummer. Deze kunt u vinden onder het “kopje” Contact op deze site. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de eigenaar zich te begeven in de stallen of de rest van het terrein.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close